MÁJUSI HOSSZÚ HÉTVÉGE A PLITVICEI TAVAKNÁL
KÉRJEN AJÁNLATOT IRODÁNKTÓL! FORRÓDRÓT 06 20 9215331

Utazási feltételek

Utazási szerződés
Általános utazási feltételek:

Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészről az Istria 94-Tours Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság,/1066 Budapest, Mozsár  u. 6. ./ tel.: 302-6555, fax: 475-0227, E-mail: istria@istria.hu, eng..sz.: BKKP: R-1978/2000.,adószám: 11945596-2-42, cégjegyzék szám: 01-09-684596,  ügyeleti szám: 06-20-9215-331/, mint Utazásszervező,továbbiakban: Utazásszervező, másrészről a jelentkezési lapon feltüntetett megrendelő /k/, továbbiakban: Utas /ok/ között az alábbi feltételekkel. Ez a részletes utazási szerződés a Ptk. 6:254 paragrafusa, valamint a 281/2008. /XI. 28./ Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, ill. aláírás előtt alaposan tanulmányozza át.

 1. Az Utazásszervező minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot /továbbiakban: tájékoztató/ tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az utazás, a tartózkodás, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét, és egyéb fontos információkat. Az interneten való közzététel is tájékoztatónak minősül.
  Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Utazásszervező írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.
   
 2. Az Utazásszervező által átadott minden katalógus, egyedi tájékoztató, programismertetés a jelen szerződés mellékletét képezi, az 1. pont szerinti tájékoztatónak minősül, amelyet a szerződés elidegeníthetetlen részének kell tekinteni.
   
 3. Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező utazási szerződésében, tájékoztatójában és bármely más e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott, vagy az interneten közzétett utazási feltételeket megismerte, azokat a jelentkezési lap aláírásával, vagy a megrendelő lap kitöltésével és e-mail-en, faxon, vagy postán történő elküldésével, az előleg befizetésével elfogadja. A szerződés az utas és az Utazásszervező iroda között csak akkor lép életbe, amikor a Közvetítő iroda átutalta a teljes részvételi díjat az Utazásszervező számlájára. Utazásszervező a számla határidőben történő kiegyenlítésének elmulasztása esetén az utazási szerződést érvénytelennek tekinti és erről a Közvetítőt és az Utast is értesíti.
   
 4. Az Utazásszervező utazásaira történő jelentkezés feltétele: a jelentkezési lap kitöltése, az előleg befizetése, a szerződés aláírása, vagy e-mailen történő jelentkezési lap továbbítása, az Utasnak történő átadása, vagy a szolgáltatások e-mailen, faxon történt visszaigazolása.
  1. Az Utazásszervező a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik.
    
  2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik , hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben , vagy adóalanyként, de saját nevében és javára /azaz utasként/ veszi igénybe. A változásra az áfatörvény előírásai miatt került sor.
    
 5. Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a részvételi díj / egyedi megrendelésnél az irányár/ 40%-a. A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplő külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. Az előleg és a teljes részvételi díj befizetése esetén az Utazásszervező garantálja, hogy a lefoglalt férőhelyet másnak nem értékesíti.
   
 6. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Utazásszervező az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a szállást más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése végett haladéktalanul lemondani.
   
 7. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költséget, szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjban nem szerepel a vízumköltség, a biztosítás, üdülőhelyi díj, bejelentkezési díj, kezelési költség. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, vízum és vám-rendelkezések betartásáért az Utas maga felel.
  1. Az utazásszervező fenntartja a jogot, hogy elsősorban a lemondások elkerülése érdekében a tervezett indulást megelőző 20 napon belül kedvezményes részvételi díjat állapítson meg. A kedvezményes díj érvényesítését a korábban szerződést kötött utasok nem igényelhetik.
    
 8. Az Utazásszervező az utazás részvételi díját bel-, vagy külföldi hatósági ár-, devizaárfolyam, közlekedési költségek díjszabási árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti, erről az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas az erről átvett értesítés keltétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat és ez esetben az Utazásszervező a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti.
   
 9. Az Utazásszervező a jelen általános szerződési feltételekben /35 fő/, minibusz esetén / 12 fő/, vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal – vagy a tájékoztatóban közzé tett más időpontban – a szerződéstől, írásban tett nyilatkozatban elállhat. Az elállás joga az Utazásszervezőt akkor is megilleti, ha az utazás célja szerinti, vagy tranzit országokban a szerződéskötéskor előre nem látható és az emberi életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmények / politikai zavargások, sztrájkok, elháríthatatlan természeti csapások, vis maior okok/ az utazás megvalósítását veszélyeztetik.
  Ha az Utazásszervező a szerződéstől eláll:
  1. Az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást, vagy ugyanazt a szolgáltatást ajánlja fel más időpontban. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű az Utazásszervező a különbözetet visszatéríti. Az Utazásszervező erről írásban értesíti az Utast, aki 3 napon belül döntését köteles írásban közölni.
    
  2. Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a befizetett teljes részvételi díj visszafizetését és a díj után járó, a mindenkori Ptk. szerinti éves késedelmi kamat időarányos részének megfizetésére tarthat igényt.
    
 10. Ha az Utazásszervező az utazási ajánlatát / időpont, időtartam, részvételi díj, program / a szerződéskötést követően lényegesen megváltoztatta, az Utas a változás közlésétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat. Ezen okból történő elállás esetén a jelen szerződés 9.1. és 9.2. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni.
   
 11. Az Utas, ha nem a 8. és 9. pontokban megjelölt okok miatt mondja le az utazását, 45 nappal az utazás tervezett megkezdése előtt költségtérítés és indoklás nélkül megteheti. Az utas 45 napon belüli lemondás esetén köteles az Istria 94-Tours részére átalány-kártérítést fizetni, - kivételt képez az orvosi igazolással igazolt betegség illetve haláleset horvátországi utazások esetén-, melynek mértéke a meghirdetett részvételi díj százalékában – az elállás időpontjától függően –az alábbiak szerint alakul:
  45-36 napig 10%
  36-20 napig 30%
  19-10 napig 40%
  9.-6. napig 80%
  5 napon belüli elállás esetén 100 %
  Az utazáson való meg nem jelenés esetén az ÁFA-val csökkentett teljes részvételi díjat kell megfizetnie. A költségtérítést az Utazásszervező a befizetett összegből jogosult levonni.
  11/a kiegészítés Görögország esküvői és szállás csomag lemondási feltételei:
  61 nappal az utazás tervezett megkezdése előtt 10% fizetendő.
  60-36 napig 35%
  35-22 napig 50%
  21-0 napig 100%
  Fentieken felül Polgármesteri kötbér 15 nappal a tervezett esküvő előtt 38.000.-Ft.
  14-0 napig 76.000.-Ft
  Repülőjegy és kompjegy nem visszatéríthető, nem lemondható, nem módosítható.
   
 12. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvétel jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak írásban az Utazásszervező beleegyezésével lehetséges, a költségek megtérítése mellett.
   
 13. Az Utazásszervező a szolgáltatások teljesítéséért felelősséggel tartozik,kivételt képez a szolgáltatáshoz igénybe vett közreműködő (például a szálloda) szolgáltatása, vagy magatartása okozza a fogyasztók elégedetlenségét.
  1. Ha az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.
    
  2. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyv felvételét kezdeményezni, és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni, végső esetben köteles a segélytelefont használni, a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az Utasnak nem áll jogában az utazási iroda illetékese nélkül dönteni a hibás szolgáltatás kijavításáról. Az Utas a nem szerződésszerű / hibás, hiányos/ teljesítésből származó igényeit a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős. Nem megfelelően teljesített szolgáltatás esetén, a felvett jegyzőkönyv alapján az Utazásszervező köteles a részvételi díjat arányosan csökkenteni. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a befizetett részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
    
 1. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült bármely más okból nem vett igénybe.
   
 2. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem foganatosíthat.
   
 3. Az utazás során az Utas által 3.személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
   
 4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, egészségügyi és egyéb előírásokat betartani. Ezeknek elmulasztásából, vagy megszegéséből eredő többletköltségek, károk az Utast terhelik.
   
 5. Az utazásokra vonatkozóan az utazás megkezdése előtt köthető utasbiztosítást , a részvételi díj nem tartalmazza. Feltételekről, díjakról irodánkban kaphat részletes felvilágosítást.
   
 6. Az utazásszervező a számára előírt vagyoni biztosítékra az Aegon Biztosító Zrt-vel kötött szerződést.
   
 7. Az Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 7 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – írásban tájékoztatja az Utast a helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat.
   
 8. Programajánlatunkban szereplő országokba /Horvátország, Montenegro, Bosznia és Hercegovina/ magyar állampolgárok részére-vízum és védőoltás nem szükséges, hazánktól eltérő egészségügyi szabályok és feltételek nincsenek. . Külföldi állampolgár a rá vonatkozó szabályokról az adott ország nagykövetségén kaphat tájékoztatást.
   
 9. Fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen történik.
   
 10. A jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.
   
 11. Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a hatáskörileg illetékes bíróságok illetékességének.

Adatkezelés: Az Ön személyes adatainak védelme az Istria 94 Tours Kft és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Apartmanok: Az apartmanok ára magában foglalja a bérleti díjat, az ágyneműhasználatot, a gáz, villany és víz díját (kivéve olaszországi apartmanok). Az apartmanok praktikusan berendezettek, alapvető konyhai felszerelésekkel. Mosó-, mosogató- és tisztítószereket minden apartmanba vinni kell. Ha az apartman átvételekor bármilyen hiányosságot észlel, kérjük szíveskedjen a kulcsátvétel helyén azonnal jelezni! Az apartmanokban be kell tartani a házirend szabályait. A személyek száma meg kell egyezzen a voucheren szereplővel. Az okozott károkat a helyszínen meg kell téríteni. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az apartmanok, illetve szállodai szobák az érkezés napján 14 órától állnak a vendégek rendelkezésére, az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni azokat.

Az extrémsport túrákon (viaferrata és gyalogtúrák) az utas saját elhatározásából és önként vesz részt. Vállalja, hogy a kötelező oktatáson részt vesz, a túrán kötelező biztonsági szabályokat betartja és követi a túravezetők utasításait, amit a későbbiekben aláírásával is megerősít. Kijelenti, hogy nem rendelkezik olyan egészségügyi problémával és/vagy idült betegséggel, ami a túrán való részvételt kizárná (tartós alacsony és magas vérnyomás, tériszony, szédülés, szív és légzési problémák stb.). A túra nehézségi fokát megértette és elfogadja, hogy a túrán csak érvényes extrémsport biztosítással vehet részt.

Figyelem! Kérésre képpel visszaigazolt apartmanokat is tudunk biztosítani. Ebben az esetben a részvételi díj eltérhet a katalógusban megjelentettől.

Szállodai szoba esetén a tengerre néző szobák nem minden esetben néznek 100%-osan a tengerre, mivel a szoba oldalt is elhelyezkedhet, illetve fák akadályozhatják a kilátást. A szállodákban hűtőszekrény nem található, a magasabb kategóriájú szállodákban minibár áll rendelkezésre. A fedett medencék főszezonban nem üzemelnek. A szállodákban az egyágyas szobák általában parkra vagy udvarra néznek, méretük kisebb. Fenti leírás az utazási szerződés részét képezi!

Irodánkban fakultatív programokra jelentkezni, illetve befizetni nem lehet, erre csak az utazás helyszínén van lehetőség, mindig az ottani feltételek figyelembe vételével.